Gebruikersvoorwaarden Eyehelp

Artikel 1 Definities en Begrippen


In deze Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

Account : de online toegang van een gebruiker tot de Diensten van Eyehelp
Accounts : meer dan één Account
AVG : EU-Richtlijn 2016/679
Beheerder : een zorgbedrijf dat deelnemende huisartsen ter beschikking stelt
Optometrist : een bedrijf dat deelnemende optometristen ter beschikking stelt.
Dienst : elke afzonderlijke diensten zoals omschreven hieronder in artikel 3
Diensten : meer dan één Dienst
Eyehelp : Antion B.V. te Afroditekade 107, 1076 DP Amsterdam, KVK 77541596
Gebruiker : een meerderjarig natuurlijk persoon met toegang tot een Account
Gebruikers : meer dan één Gebruiker
Gegevens : de informatie in het portaal waartoe de Account toegang geeft
Medicus : een BIG-geregistreerde arts
Paramedicus : een KP-geregistreerde optometrist of zorgverlener
Software : de digitale technieken en infrastructuur waarvan Eyehelp gebruik maakt

Artikel 2   Toepassing Gebruikersvoorwaarden (GB)

2.1 Deze GB zijn van toepassing op ieder gebruik van iedere Dienst van Eyehelp;

2.2 Door gebruik te maken van een een Account en/of van een Dienst accepteert een Gebruiker de toepassing van deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 3   Dienstverlening door Eyehelp

3.1 De Dienstverlening van Eyehelp aan Gebruikers bestaat voornamelijk uit:
      > Eyehelp verbindt huisartsen, specialisten en optometristen via haar platform   
         waarbij zij actief de advisering en documentatie beoordeelt en weegt.
      > Eyehelp coordineert en faciliteert het overleg tussen Medicus en Paramedicus.
      > Eyehelp beantwoordt medische vragen van Medici, Paramedici en patienten.
      > Eyehelp biedt actieve oogzorg eigen teleconsultatie en eigen specialistische hulp.
      > Eyehelp biedt een medisch portaal inzake gegevensuitwisseling en -opslag.
      > Eyehelp coordineert en administreert de medische dienstverlening.
      > Eyehelp biedt na haar analyse gerichte doorverwijzing naar de juiste Medicus.
      > Eyehelp biedt na haar analyse gerichte doorverwijzing naar de juiste Paramedicus
      > Eyehelp verzorgt Customer Care die de Gebruiker ondersteunt bij de Diensten.
      Het geheel van deze Diensten betreft de volledige Dienstverlening van Eyehelp.

3.2 De kosten van de Dienstverlening van en door Eyehelp worden niet in eerste aanleg
      in rekening gebracht aan een Gebruiker, maar verlopen, zoals gebruikelijk, via de
      partners waarmee Eyehelp werkt en als zodanig de zorgverzekeraars, behoudens
      en voor zover Eyehelp haar eigen specialisten inschakelt, ten behoeve waarvan er
      een afzonderlijke behandelovereenkomst zal worden afgesloten met een patient.

Artikel 4   Gebruik van een Account

4.01 Een Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Account.

4.02 Een Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van alle informatie,
        waaronder medische gegevens, die zij aan Eyehelp verstrekt. 

4.03 Een Gebruiker verstrekt zijn informatie in de Nederlandse of in de Englse taal. 

4.04 Een Gebruiker zorgt ervoor dat de informatie die de Account behelst steeds juist
        en volledig is en zal de Account derhalve up to date houden.

4.05 Een Gebruiker zal (het gebruik van) de Account niet commercieel exploiteren.

4.06 De Beheerder die binnen zijn organisatie het gebruik van Accounts voor meerdere 
        Gebruikers organiseert, is geheel verantwoordelijk voor die organisatie en dat
        gebruik van die Accounts.

4.07 De Gebruiker is aansprakelijk voor elk gebruik van zijn inlogggegevens.

4.08 De Gebruiker betracht strikte geheimhouding ten aanzien van zijn inloggegevens

4.09 De Gebruiker mag zijn inloggegevens dan wel de toegang tot zijn Account niet
        overdragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van Eyehelp.

4.10 De Gebruiker zorg voor de adequate techniek die benodgd is om van de online
        Diensten gebruik te maken zoals het vereiste besturingssysteem en browser.

4.11 Een Gebruiker gebruikt steeds de laatste versie van de Software van Eyehelp.

4.12 Een Gebruiker neemt alle maatregelen om digitaal misbruik van zijn Account tegen
        te gaan zoals een adequate firewall en virusscanner. 

4.13 Het staat Eyehelp vrij om haar Software ten alle tijde aan te passen.

4.14 Gebruiker brengt Eyehelp onmiddelijk op de hoogte ingeval Gebruiker kennis krijgt
        van enige schending van onbevoegd gebruik of anderszijds van zijn Account.

4.15 Eyehelp is bevoegd om een Account op te schorten of te sluiten indien er sprake
        is van wetgeving die Eyehelp daartoe verplicht of als Eyehelp enig vermoeden
        heeft van misbruik van de specifieke Account, zonder dat Eyehelp verplicht is tot
        enige vergoeding aan de Gebruiker.

Artikel 5   Online Medische Behandeling door Eyetech

5.1 Indien Eyehelp zelf wordt ingeroepen om medisch specialistische oogzorg te
      verrichten die leidt tot een afzonderlijke behandelovereenkomst, dan zal Eyehelp
      die overeenkomst met de betreffende beteffende patient afsluiten.      

5.2 Indien Eyehelp zelf wordt ingeroepen om medisch specialistische oogzorg te
      verrichten die leidt tot een afzonderlijke behandeloveeenkomst, dan zijn de
      Algemene (Consumenten)Voorwaarden van ZKN Nederland op specifiek die
      behandelovereenkomst van toepassing.

Artikel 6   Aansprakelijkheden

6.01 De Dienstverlening van Eyehelp is gebaseerd op de informatieverstrekking door
        een Beheerder of door een Gebruiker waarbij Eyehelp niet aansprakelijk is voor
        enige kosten, schade en/of gevolgschade die Gebruiker mocht onder vinden door
        het gebruik van die (onjuiste) informatie

6.02 Eyehelp is alleen verantwoordeljk voor de dienstverlening door Eyehelp zelf, al dan
        niet via een Account, door betrokken partners als huisartsen, derden-specialisten,
        belangengroepen, ICT-provides, of optometristen, dan wel betrokken anderen.

6.03 Indien een Gebruiker schade lijdt vanwege een medische fout van Eyehelp zelf,
        dan is Eyehelp aansprakelijk tot het bedrag dat de medische aansprakelijkheids-
        verzekering van Eyehelp uitkeert.

6.04 Indien een Gebruiker schade lijdt als gevolg van een datalek dat te wijten is aan
        Eyehelp of een van haar bestuurders of anderen die voor Eyehelp werkzaam zijn
        (geweest) dan is de totale aansprakelijkheid van Eyehelp beperkt tot het
        bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Eyehelp wordt uitgekeerd.  

6.05 Indien een Gebruiker om enige andere reden dan hiervoor omschreven schade
        mocht lijden vanwege een toerekenbare tekortkoming van Eyehelp, dan wel van
        een van haar bestuurders of anderen die voor Eyehelp werkzaam zijn (geweest),
        dan is de aansprakelijkheid van Eyehelp beperkt tot ...............

6.06  Gebruiker is aansprakelijk voor vorderingen en andere aanspraken van derden en
         de daaruit voortvloeiende schade in verband met het gebruik van een Account
         door de Gebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg
         van enig medisch handelen of zorg verleend door of in opdracht van Gebruiker. 

6.07 Eyehelp werkt alleen met met BIG-geregistreerde huisartsen en specialisten
        alsmede met KP-geregistreerde paramedici (optometristen) van niveau met de
        juiste opleiding, bekwaamheid, nadere scholing en permantente opleiding. 

6.08 Eyehelp is niet verrantwoordelijk voor een storing in de ruimste zin van het woord
        in een Acccount die opkomt uit de server of uit de achterliggende techniek van het
        platform waarvoor derde-partijen verantwoordelijk zijn. Eyehelp heeft een plicht tot
        inspanning om elke storing op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 binnen 72 uur na
        het constateren ervan door Eyehelp te verhelpen.

6.09 Eyehelp is op geen enkele wijze aansprakelijk indien Gebruiker zich niet aan een
        voorschrift of advies, in de ruimste zin van het woord, van Eyehelp houdt.

6.10 Eyehelp is alleen verantwoordelijk voor haar Diensten op Nederlands grondgebied
        en is niet aansprakelijk voor enige buitenlandse wet- en regelgeving waaraan
        toegang tot en gebruik van de Diensten kan zijn is onderworpen.

Artikel 7   Geheimhouding en Privacy

7.1 Gebruiker is verantwoordelijk voor het overleggen van de juiste algemene en
      medische informatie, op de jusite, voorgeschreven, wijze, die Eyehelp benodigt 
      om haar Diensten te kunnen verlenen en vertrouwelijkheid te kunnen betrachten.

7.2 Eyehelp en Gebruiker zorgen ervoor dat informatie die door Gebruiker en Eyehelp
      wordt uitgewisseld strikt vertrouwelijk wordt behandeld tussen de Gebruiker en
      Eyehelp en de door Gebruiker en/of Eyehelp in te zetten Medicus en Paramedicus.

7.3 Eyehelp garandeert dat zij zich volledig conformeert naar alle regelgeving die van
      toepassing is op het medisch geheim tussen arts en patient/client.

7.4 Eyehelp garandeert dat zij voldoet en zal voldoen aan alle eisen van de AVG/GDPR
      en zodoende persoonsgegevens van een Gebruiker beschermd en juist verwerkt,
      waarvoor vooral wordt verwezen naar de Privacy- en Cookie-statement van Eyehelp
      als gepubliceerd op de website van Eyehelp.

7.5 Bij het door een Gebruiker aanmaken van een Account bij Eyehelp geeft Gebruiker
      uitdrukkelijk akkoord op het verwerken van haar persoonsgegevens door Eyehelp,
      welke toestemming Gebruiker ten alle tijde, middels de Account, kan intrekken,
      waarna Eyehelp geen enkele verantwoordelijkheid meer heeft over de juistheid van
      de op bij Eyehelp, dan tijdelijk, opgeslagen patient-informatie.

 7.6 Het is een Gebruiker niet toegestaan (onderdelen van) een Account op enigerlei
       wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen. 


Artikel 8   Intellectueel Eigendom Eyehelp

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot een Account en de
      Diensten, waaronder begrepen, maar niet gelimiteerd tot, auteursrechten, knowhow,
      merkrechten, databankrechten, handelsnamen en modellen, zijn en blijven te allen
      tijde eigendom van Eyehelp.

8.2 Het is een Gebruiker niet toegestaan om de merknamen, logo’s, techniek, foto’s en
      ieder ander intellectueel eigendom van Eyehelp op enige wijze richting derden te
      gebruiken, te vermenigvuldigen, beschikbaar te stellen, ed.

8.3 Eyehelp verleent een Gebruiker onder deze BP en eventueel nader te sluiten met
      Gebruiker af te sluiten overeenkomsten, toegang tot het gebruik van de Account en
      de Diensten, welke recht exclusief is en derhalve niet overdraagbaar is.

8.4 Het is een Gebruiker niet toegestaan om een Account of een Dienst anders te
      gebruiken dan deze/het is bedoeld in de dienstverlening door Eyehelp.


Artikel 9   Slotbepalingen

9.1 Het is Eyehelp toegestaan om deze gebruikersvoorwaarden te allen tijde aan te
      passen naar inzicht van Eyehelp, voor zover wetgeving dat toestaat.
9.2 Deze GB zijn alleen van toepassing op een specifieke Gebruiker en, vanuit de zijde
      van de Gebruiker, niet afdwingbaar door enige derde.

9.3 Indien Gebruiker zich niet aan de inhoud van deze GB houdt vervallen zijn rechten,
      waarbij Eyehelp geen termijn wordt voorgeschreven om zelf oplossend op te treden.
9.4 Indien een bepaling van deze GB nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan zal de GB
      niet als geheel tenietgaan doch dan zal de betreffende bepaling worden vervangen
      door een naastliggende bepaling waarbij deze GB verder stand blijft.

9.5 Klachten dienen in eerste aanleg worden gericht aan Eyehelp, waarna Eyehelp
      passende maatregelen zal nemen om tot oplossing van een klacht te komen.

9.6 Alle bepalingen, beperkingen en voorwaarden in deze gebuikersvoorwaarden zijn
      mutatis mutandis van toepassing op zowel elke Beheerder als elke Optometrist.

9.7 Een synoniemen voor deze gebruikersvoorwaarden is: Algemene Voorwaarden.

9.8 Op deze GB zijn alleen Nederlands recht van toepassing, waarbij, in geval van
      geschillen, een beroep op de Nederlandse rechter zal (moeten) worden gedaan. 

Amsterdam, 26 maart 2021